دکتر علی معافی در مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی

:

دنیای نانو نیز پر از رمز و رازهای طبیعت

است

موسسه تکنولوژی سلطنتی ملبورن استرالیا.

به قول استاد معافی

:

 

"

و برای زنگ تفریح فقط کافیست کمی صندلی خود را بچرخانید

در دنیای نانو شما به نمایشی دعوت شده اید که پایانی برای آن متصور نیست "

 

حتما به ارتباط موسیقی و نانوتکنولوژی فکر کرده اید

...