در نگاه کسی که پرواز را نمی شناسدهر چه که بالاتر بروی کوچکتر می شوید.