سنگ قبرم را نمی سازد  

 کسی مانده ام در کوچه های بی کسی  

سوختم خاکسترم را باد برد  

بهترین دوستم مرا از یاد برد.!