اشتیاق سرکش دیدارت `*:•

•¨مهار ناشدنیست `*:•

•¨دست کم کسی سرزنشم نمی کند `*:•

•¨چون شبانه به دیدارت می شتابم `*:•

•¨در کوچه خواب`*: