همتای علی نخواهد آمد هرگز / صد بار اگر کعبه ترک بردارد