هی بازیگر....گریه نکن ...ماهمگی مثل همیم ....روزا که از خواب پا می شیم نقاب به صورت میزنیم!