در نگاه کسی که پرواز را نمیفهمد هر چه که بالاتر بروی کوچکتر می شوید.