ع حرف اول عالم است...

ازیرا ع سراغاز عشق است ..

و غایت لذت آفریننده است از خلق عالمیان ..
....وعشق ا وبه خویشتن خویش و تظاهر خلاقیت اوست...

..ع نقطهء مبدا علم است...

وعلم ارتباط تنگاتنگ اجرام گیتی است وکل آن نزد عالم عالم است...

ع هجای اول عالم و عالمیان است ..و ذرات دراو مستتر....

..وع انتهای ابداع است
..و هرانچه نوآوری و تکامل است در منتهای سیر ابدی به ع ابداع
مختوم است

وع آغاز هستی و انتهای تکامل است..

وع عشق است ...او ..است...