آفتاب همیشه به همه روشنایی میدهد اما آنچه که به او روشنایی بدهد تاریکی محض است.