دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست    جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است