دانستن یا ندانستن مسئله این است!!

   ان کس که بداند و بداند که بداند                  اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند                    بیدارش نمایید که پس خفته نماند

آنکس که نداندو بداند که نداند                      لنگان خرک خویش به مقصد برساند

انکس که نداند و نداند که نداند                    در جهل مرکب ابدالدهر بماند