یکی دلش به صد دل بنده ۲-یکی صد دل به یک دل میبنده ۳-یکی یه دل به یه دل میبنده وتا آخر پایبنده ۴-یکی دل به هیچکی نمیبنده ۵-یکی نمیدونه دلش به کی بنده ۶-یکی هر بار به یکی دل میبنده ۷-یکی دل میبنده تا بخنده ۸-یکی هم مثه من دلش آکبند مونده به کی دل ببنده