وقتی مشکل زندگی حل می شود که خود به تنایی از عهده ان براییم . 

همه گرفتاری ها را یکباره از سر باز نکنید و گر نه گرفتار جانکاه پوچی زندگی خواهید شد.  

شجاعت حقیقی در غلبه بر شذائد زندگی است.