• به چیز های کوچک خود را گرفتار کردن از کار های بزرگ ماندن است. 
  • افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند.