زندگی    سراسر اموزش است زیرا زندگی همواره در پیشرفت است. 

             یعنی سعی و عمل .کسی که از وجودش کار نگیرد وجودش هیچ است. 

             درس طولانی است که با تواضع داده می شود . 

             برای مردم حساس غم انگیز و برای اشخاص فکور خنده زاست .