سنگینی باری که خدا بر دوش ما میگذارد 

 آنقدر نیست که کمرمان را خرد کند 

 آنقدر است که ما را برای دعا به زانو در آورد.